Mitä olisi tehtävä nuorten lukuharrastuksen lisäämiseksi?

Kirjakauppaliiton 120v. juhlavuoden aikana julkaisemme liiton taipaleen varrelta Kirjakauppalehden artikkeleita, joiden avulla alan ajankuva ja kehittyminen nousevat esiin. Sarjan kuudes artikkeli on huhtikuulta 1966.Tervetuloa seuraamaan mennyttä matkaa ja katsomaan myös tulevaisuuteen kanssamme! 

Mitä olisi tehtävä nuorten lukuharrastuksen lisäämiseksi?

Laskusuunta nuorten kirjojen myynnissä alkoi vuonna 1958. »Kun kirjoja ei osteta koteihin eikä lainata kirjastoista, ei kustantajilla ole halua julkaistakaan niitä», toteaa maisteri Tauno Karilas — Nuorten Kirja ry:n puheen­johtaja — Kauppa ja koti -lehden numerossa 9/1965.

Alkuperäisten suomalaisten kirjojen julkai­seminen on vajaassa kymmenessä vuodessa pu­donnut puoleen. Kun vuonna 1958 julkaistiin 60 teosta (lukuun eivät sisälly uudet painokset, tietokirjat eivätkä kuvakirjat), oli vastaava luku seuraavana vuonna 54, vuonna 1960 53, seuraavana vuonna enää 43, vuonna 1962 34 ja 1963 vain 30 kirjaa. Sama laskeva suunta on havaittavissa myös suomennettujen kirjojen tilastossa.

Kirjastolainaukset ovat viime vuosina osoit­taneet lisääntymisen merkkejä. Tämän arvel­laan johtuvan osittain television vaikutuksesta, sillä kiinnostus tietokirjallisuutta kohtaan on huomattavasti yleistynyt nuorison piirissä. Toi­selta puolen myös kirjojen hintojen nousu — lähinnä liikevaihtoveron vuoksi — on entistä enemmän johtanut lainaustoiminnan kasvuun, kirjakaupan menettäessä näin asiakkaitaan.

Nuorten Kirja ry:n kertomuksessa vuodelta 1965 todetaan tämänhetkinen tilanne seuraavin sanoin: »Ilmestyneiden nuorten kirjojen luku­määrä on vuosi vuodelta laskenut. Kotimaisia alan uutuuksia ei ilmestynyt kolmeakymmentäkään, mihin lukuun yltää yhden ainoan Ruotsin suurkustantajan, Bonnierin, tuotanto. Toisaalta on kuitenkin ollut havaittavissa myönteistäkin kehitystä. Kirjastolainaukset ovat laajentuneen työmuodon ansiosta keskimäärin lisääntyneet.

Tilapäistä, noin kahden vuoden laskua on voitu todeta vain niillä seuduilla, joille vastikään on rakennettu TV-verkosto. Eräät kaupungit, viimeksi Helsinki ja Oulu ovat myöntäneet kirjallisia apurahoja nimenomaan nuorten kirjailijoille.»

Mitä olisi siis tehtävä nuorten lukuharras­tuksen lisäämiseksi ja lasten sekä nuorten kir­jallisuuden kustannustoiminnan elvyttämiseksi? Ensinnäkin kirjailijoilta vaaditaan ponnistuk­sia epäkohdan korjaamiseksi. Oslon nuortenkirjakongressissa viime kesänä kaivattiin enem­män todellisuudentuntuista nuortenkirjallisuut­ta ja ehdotettiin, että kirjailijat olisivat mukana silloin, kun keskustellaan nuoriso-, kasvatus- ja koulukysymyksistä ja että he esiintyisivät enemmän julkisuudessa. Ei ole helppoa olla lastenkirjailija, todettiin vielä, mutta lastenkir­jojen kirjoittaminen on tärkeä tehtävä, sillä niitä lukuelämyksiä, joita lapsena saadaan, ei unohdeta koskaan.

Pohtiessaan otsikkona olevaa kysymystä mais­teri Karilas on tullut siihen tulokseen, että tele­vision ylivalta on murrettava, joutavien viih­deohjelmien katseluun käytettyä aikaa on su­pistettava.

Kieltämättä televisio onkin se ajanvietemuoto, joka on nopeasti vienyt kirjalta sen lukijan. Tämä koskee erityisesti lapsia ja nuo­risoa. Edellä mainitussa Oslon nuortenkirjakongressissa todettiin, että nykyajan lapsi on television, radion, filmien ja sarjakuvalehtien ylikyllästämä.

Tietenkin kustantajilla on myös oma vas­tuunsa tulevassa kehityksessä. Ellei julkaista todella hyvää lasten ja nuorten kirjallisuutta, ei voida odottaa kirjan uutta tulemista ja tele­vision ylivallan murtamista.

Avainasemassa kuitenkin ovat lasten vanhem­mat, joille kirjan merkitys lapsen kehityksessä olisi tehtävä voimakkaasti painottaen selväksi. Maisteri Karilas toteaakin Kauppa- ja koti -lehdessä: »Eivät lapset, vaan myöskin näiden vanhemmat olisi houkuteltava kirjastojen pii­riin. Viimeksi mainituille voitaisiin jäljestää esim. informaatioita sopivista kirjauutuuksista. Ruotsissa julkaistaan vanhemmille tarkoitet­tuja valioluetteloita. Itävallassa toimii kuulemma Nuorten Kirjakerho, jossa on yli 600,000 jä­sentä ja jonka johto on yhteistyössä vanhem­pien kanssa järjestäen keskustelutilaisuuksia, julkaisten kirjasia jne. Tällaista ’aikuiskasva­tusta’ kaivattaisiin meilläkin kirjojen menekin lisäämiseksi. Suuret valtakunnalliset järjestöt voisivat olla rintamassa mukana.»

Kirjakaupat puolestaan voisivat myös omis­taa enemmän huomiota lasten ja nuorten kir­jojen asialle. Asiakaskasvatus on aloitettava jo hyvin varhaisessa vaiheessa, mikäli kirja­kauppa yleensä haluaa turvata myynnin jat­kuvuuden.

Maan lehdistö ja erityisesti kirja-arvostelijat olisi saatava mukaan sekä aikuiskasvatukseen että lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan valistustoi­mintaan. Suomen Nuortenkirjaneuvosto tekee omaa tärkeätä tehtäväänsä lasten ja nuorten kirjallisuuden tason kohottamiseksi ja yleisem­män huomion kiinnittämiseksi koko ongelmaan, sekä ylläpitää yhteyksiä ulkomaille, mutta se ei pysty yksin riittävän näkyviin tuloksiin. Ei myöskään Nuorten Kirja ry:n uraa uurtava ja ansiokas työ voi kantaa kyllin tuntuvaa hedelmää, ellei sitä tueta kaikin mahdol­lisin keinoin hyvin laajalla rintamalla. Kaiva­taan enemmän aktiivista työvoimaa ja vankkaa taloudellista tukea.

Ensi vuonna (9. … 16. 4.) järjestettävät kol­mannet Nuorten Kirjapäivät — joita lähem­min selostetaan toisaalla lehdessämme — on eräs keino kiinnittää yleisön huomio lasten- ja nuortenkirjakysymykseen. Se on valtakunnalli­nen herätyshuuto, jonka taakse on kerätty jouk­ko huomattavia järjestöjä ja jonka myös koulu­hallitus on omalla arvovallallaan siunannut, yön on jatkuttava ja saatava entistä tehok­kaampia muotoja — Nuorten Kirjapäivät sy­tyttävät kipinän.

Katso aiemmin julkaistut juhlavuoden artikkelit:

Ensimmäinen artikkeli Herroille Kustantajille!  vuodelta 1905 julkaistiin liiton juhlapäivänä.

Toisena artikkelina julkaisimme vuodelta 1921 Horst Schottlerin pohdinnan Optimisti myyjänä

Kolmas artikkeli vei meidän katsomaan vuoden 1931 ajankuvaa länsinaapurissa, jossa yhteiskuntaa laajemminkin puhutti nuorisokirjallisuuden taso.

Neljäs artikkelimme Mitä olisimme ilman kirjoja on vuodelta 1942.

Viides artikkelimme Kirjaroviot palavat on vuodelta 1946.