Lausunnot

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyyspalvelujen direktiivi / 1.2.2022

Kirjakauppaliitto toteaa aluksi, että esteettömyysdirektiivin tavoitteet henkilöiden yhdenvertaisuuden ja
tasa-arvon edistämisestä ovat kannatettavia. Direktiivin tavoite kirjojen osalta on käytännössä se, että yhä
useampi pääsee käsiksi kirjallisuuteen. Tavoite on kiitettävä.
Samalla on selvää, että lainsäädännön vaatimusten täyttäminen tulee aiheuttamaan kustannuksia
kirjakaupoille. Kirjakaupalla tarkoitetaan lausunnossa niin kivijalkamyymälöitä, verkkokauppoja kuin
lukuaikapalveluja.

Kirjakauppaliiton koko lausuntokooste: Tuotteiden ja palvelujen esteettömyyspalvelujen direktiivi

Koko lausunnon voit lukea täältä: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=2bf054cc-86d9-48c2-a94b-44320afb73e1

 

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laieksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta / 3.11.2021

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on modernisoida tekijänoikeussääntelyä ja toimeenpanna Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiivi (EU) 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi) ja Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiivi (EU) 2019/789 lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja neuvoston direktiivin 93/83/ETY muuttamisesta (verkkolähetysdirektiivi).

Direktiivit ovat viimeinen osa Euroopan komission laajempaa, viidestä eri säädösehdotuksesta koostuvaa tekijänoikeuden modernisointihanketta. Direktiivien tavoitteena on varmistaa sisällön laajempi saatavuus kaikkialla EU:ssa, sopeuttaa tekijänoikeuden rajoitukset digitaalisiin ja rajatylittäviin ympäristöihin sekä edistää hyvin toimivien tekijänoikeusmarkkinoiden saavuttamista.

Lisäksi tekijänoikeuslakiin tehtäisiin eräitä direktiivien aihepiireihin liittyviä kansallisista tarpeista johtuvia muutoksia ja laajennettaisiin kuvatallenteelle tallennettujen esitysten tekijänoikeudellista suojaa.

Kirjakauppaliiton ja suomalaisen kirja-alan näkemyksen mukaan ongelmalliseksi esityksessä nousi se, että esitys olisi vapauttanut materiaalin käytön opetuskäyttöön täysin. Toisin sanoen oppikirjojen lisäksi myös yleistä kirjallisuutta saisi esityksen mukaan kopioida mm. opetus- ja tutkimuskäyttöön täysin vapaasti ja korvauksetta. Kirjakauppaliitto peräänkuulutti lausunnossaan vaikutusarviota kirja-alaan yleisesti että kirjojen kaupan mahdollisuuksien heikentymiseen.

Esitys palautettiin valmisteluun, ja uusi esitys on näillä näkymin tulossa keväällä 2022. Kirjakauppaliitto seuraa tilannetta. Koko lausunnon voi lukea täällä: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=bf2bc712-ff6e-4a23-81de-91581bc2bf81

 

Lukutaitostrategia / 15.10.2021

Eduskunnan sivistysvaliokunnan aloitteesta syksyllä 2020 ryhdyttiin valmistelemaan kansallista lukutaitostrategiaa ja lukutaito-ohjelmaa tukemaan pitkäjänteistä kansallista sekä alueellista lukutaitotyön kehittämistä. Kansallinen lukutaitostrategia 2030 laajentaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman kansallisen lukutaitostrategian (2018) laatimia suuntaviivoja.

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kansallinen-lukutaitostrategia-2030

Kirjakauppaliitto kiitti lausunnossaan siitä, että valtiollisella tasolla lukutaito on nostettu esiin ja ensimmäistä kertaa tehdään kansallista lukutaitostrategiaa. Lausunnossaan Kirjakauppaliitto kiinnitti huomiota kuitenkin ennen kaikkea siihen, että suunniteltu strategia keskittyy pitkälti monilukutaidon käsitteeseen. Liitto peräänkuulutti pitkän, kirjallisten tekstin ts. perinteisen kirjan lukemisen tärkeyttä lukutaidon luomisessa ja ylläpitämisessä.

Koko lausunnon voit lukea täältä:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=0af009ad-7445-4628-ae27-c2e8c7792090

Lukutaitostrategia julkistettiin 16.11.2021.